Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podle § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (tedy u Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, Centrum), o odvolání pak rozhoduje nadřízený orgán. Tímto orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, PSČ 118 12 ( MŠMT), kterému Centrum podané odvolání postoupí ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení odvolání.

MŠMT rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání Centrem.

Rozhodnutí o odvolání je však přezkoumatelné soudem na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

Stížnost

Proti postupu Centra při vyřizování žádosti lze podat stížnost dle § 16a zákona č.106/1999 Sb.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u Centra, a to do 30 dnů ode dne:

  • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, zákona nebo,
  • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. zákona.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je MŠMT.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo