Vymezení účelu a předmětu činnosti Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) je stanoveno zřizovací listinou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. 3. 2009 pod čj. 6 498/2009-23 ve znění pozdějších dodatků v souladu s ustanovením § 60 odst. 5, § 60a, § 60b, § 60c, § 60 d, § 74 až 76, § 80 odst. 2 a 3, § 113 a § 169a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Centrum se zaměřuje na plnění činnosti v těchto oblastech:

A. Maturitní zkouška

 • Centrum zajišťuje v souladu s § 80 odst. 2 a 3 a § 113 zákona č. 561/2004 Sb. společnou část maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky,
 • připravuje katalogy požadavků k maturitní zkoušce pro jednotlivé zkušební předměty společné části maturitní zkoušky,
 • jmenuje na návrh ředitele školy školní maturitní komisaře a poskytuje jim odměny za jejich činnost,
 • zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků k výkonu funkcí školních maturitních komisařů, hodnotitelů a zadavatelů,
 • zajišťuje zpracování a distribuci didaktických testů a písemných prací do jednotlivých zkušebních míst,
 • je správcem informačního systému pro evidenci údajů z přihlášek žáků k maturitní zkoušce a pro evidenci výsledků společné části maturitní zkoušky,
 • je správcem registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce školních maturitních komisařů, hodnotitelů a zadavatelů,
 • označuje zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo jejich částí za informace veřejně nepřístupné,
 • zajišťuje konání zkoušek pedagogických pracovníků ověřujících znalost právních předpisů upravujících organizaci, obsah a průběh maturitní zkoušky,
 • vydává pedagogickým pracovníkům, kteří úspěšně vykonali zkoušku podle předcházejícího bodu, osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele.

B. Jednotná přijímací zkouška v oborech vzdělání s maturitní zkouškou

 • Centrum zajišťuje přípravu a realizaci jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovenou § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s § 60a, § 60b, § 60c a § 60d zákona č. 561/2004 Sb. a navazujícího právního předpisu,
 • zajišťuje přípravu a zadání testů jednotné přijímací zkoušky,
 • zajišťuje výrobu a distribuci zadání jednotné přijímací zkoušky,
 • zpracovává a vyhodnocuje výsledky jednotné přijímací zkoušky a zpřístupňuje hodnocení uchazečů příslušným školám, na něž se uchazeč hlásí,
 • zpracovává registr uchazečů o vzdělání v oborech vzdělání se stanovenou jednotnou přijímací zkouškou,
 • označuje zadání jednotné přijímací zkoušky v souladu s § 80b školského zákona za informace veřejně nepřístupné,
 • je provozovatelem informačního systému pro evidenci přihlášek uchazečů o studium v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a pro zpracování, evidenci a distribuci výsledků jednotné přijímací zkoušky.

C. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, a v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání

 • Centrum zajišťuje odbornou a technologickou podporu škol při přípravě a realizaci závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, a v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání, z praktické zkoušky z odborných předmětů a teoretické zkoušky z odborných předmětů stanovenou § 74 až § 76 zákona č. 561/2004 Sb.,
 • koordinuje tvorbu jednotných zadání,
 • zajišťuje provoz informačního systému závěrečné zkoušky,
 • poskytuje školám informační podporu.

D. Úroveň všeobecného vzdělání

 • Centrum zpracovává a předkládá ministerstvu ke schválení návrhy standardů hodnocení výsledků vzdělávání na základě kurikulárních dokumentů,
 • vytváří nástroje objektivního hodnocení výsledků vzdělávání a postupy (metodiku) jejich uplatnění,
 • zpracovává a předkládá ministerstvu ke schválení návrh koncepce ministerstvem zadávaných zkoušek, vyvíjí didaktické testy a další formy zkoušek pro zkoušky zadávané ministerstvem,
 • vyvíjí a spravuje banku testových úloh a jiných nástrojů hodnocení výsledků vzdělávání, zajišťuje vývoj úloh,
 • zajišťuje komplexní organizační, technickou a logistickou podporu pro průběh a administraci zkoušek zadávaných ministerstvem,
 • zajišťuje zpracování a vyhodnocení výsledků zkoušek zadávaných ministerstvem,
 • zpracovává a předkládá ministerstvu ke schválení zprávy o průběhu a výsledcích ministerstvem zadávaných zkoušek,
 • na základě rozhodnutí ministerstva připravuje a distribuuje doklady o vykonání a výsledcích zkoušek zadávaných ministerstvem,
 • pořizuje a spravuje databáze související s uvedenými činnostmi,
 • činí technická, organizační a personální opatření k ochraně informací veřejně nepřístupných týkajících se zadání zkoušek zadávaných ministerstvem a jejich hodnocení a týkajících se údajů z přihlášek k maturitní zkoušce před jejich neoprávněným zveřejněním, odcizením, zničením a zneužitím.

E. Výzkum a vývoj v oblasti forem, prostředků, nástrojů a metod hodnocení výsledků vzdělávání

 • Centrum provádí výzkum a vývoj v oblasti forem, prostředků, nástrojů a metod hodnocení výsledků vzdělávání,
 • provádí výzkum, zpracovává a analyzuje informace z výzkumů v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání; pro tento účel připravuje a realizuje národní a mezinárodní výzkumy a šetření, popř. se podílí na národních a mezinárodních výzkumech a šetřeních organizovaných jinými subjekty,
 • plní další úkoly vyplývající z mezinárodních závazků České republiky v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání.

F. Hodnocení výsledků vzdělávání v ČR a vytváření podmínek pro jejich uznání v EU

 • Centrum připravuje, řídí, organizuje a koordinuje programy a projekty v oblasti vzdělávání dle zadání a potřeb ministerstva,
 • podílí se na přípravě, organizaci a realizaci programů a projektů, které jsou řízeny ministerstvem či právnickými osobami, popř. organizačními složkami státu pověřenými ministerstvem,
 • zabezpečuje nebo podílí se na zabezpečení srovnatelnosti a transparentnosti výstup a výsledků programů a projektů v předmětné oblasti ve vztahu k dalším zemím EU,
 • podílí se na zabezpečování podmínek pro uznávání a certifikaci hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k dalším zemím EU,
 • připravuje podklady pro koncepční a strategické činnosti ministerstva.

G. Spoluúčast na zpracování koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Centrum se v této oblasti podílí na zpracování koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • podílí se na přípravě výukových a informačních materiálů. 

H. Publikační, osvětová a propagační činnost

 • Centrum vydává odborné a metodické materiály zaměřené na oblast hodnocení výsledků vzdělávání,
 • provádí osvětovou a propagační činnost vůči pedagogické a širší veřejnosti,
 • poskytuje expertní a poradenskou činnost dle zadání a potřeb ministerstva. 

I. Jiná činnost se zřetelem na účelné a hospodárné využití personálních a materiálních zdrojů

 • Centrum mimo období tisků dokumentace pro maturitní zkoušky poskytuje služby v oblasti tisku a kompletace,
 • realizuje certifikované jazykové zkoušky,
 • realizuje publikační činnost,
 • poskytuje konzultační a poradenskou činnost k výzkumu a vývoji v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání,
 • realizuje školení, semináře, a výukové programy k výzkumu a vývoji v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání,
 • poskytuje služby v oblasti vývoje evaluačních nástrojů včetně tvorby testových úloh a zadání,
 • provádí testování, měření a analýzy související s kurikulární reformou,
 • poskytuje zpracování dat, služby databank a správu sítí,
 • pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce, a to nejvýše v takovém rozsahu, aby uvedené činnosti nebyly na újmu, kvalitě, účelnosti a hospodárnosti výkonu hlavní činnosti Centra,
 • realizuje nákup a prodej (oprávnění viz živnostenský list č.j. MPCP6 068139/2011),
 • poskytuje pronájem nebytových prostor v objektech, které jsou ve správě organizace.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.