Vymezení účelu a předmětu činnosti Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) je stanoveno zřizovací listinou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. 3. 2009 pod čj. 6 498/2009-23 ve znění pozdějších dodatků v souladu s ustanovením § 60 odst. 5, § 60a, § 60b, § 60c, § 60 d, § 74 až 76, § 80 odst. 2 a 3, § 113 a § 169a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Centrum se zaměřuje na plnění činnosti v těchto oblastech:

A. Maturitní zkouška

 • Centrum zajišťuje v souladu s § 80 odst. 2 a 3 a § 113 zákona č. 561/2004 Sb. společnou část maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky,
 • připravuje katalogy požadavků k maturitní zkoušce pro jednotlivé zkušební předměty společné části maturitní zkoušky,
 • jmenuje na návrh ředitele školy školní maturitní komisaře a poskytuje jim odměny za jejich činnost,
 • zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků k výkonu funkcí školních maturitních komisařů, hodnotitelů a zadavatelů,
 • zajišťuje zpracování a distribuci didaktických testů a písemných prací do jednotlivých zkušebních míst,
 • je správcem informačního systému pro evidenci údajů z přihlášek žáků k maturitní zkoušce a pro evidenci výsledků společné části maturitní zkoušky,
 • je správcem registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce školních maturitních komisařů, hodnotitelů a zadavatelů,
 • označuje zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo jejich částí za informace veřejně nepřístupné,
 • zajišťuje konání zkoušek pedagogických pracovníků ověřujících znalost právních předpisů upravujících organizaci, obsah a průběh maturitní zkoušky,
 • vydává pedagogickým pracovníkům, kteří úspěšně vykonali zkoušku podle předcházejícího bodu, osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele, komisaře nebo hodnotitele.

B. Jednotná přijímací zkouška v oborech vzdělání s maturitní zkouškou

 • Centrum zajišťuje přípravu a realizaci jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovenou § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s § 60a, § 60b, § 60c a § 60d zákona č. 561/2004 Sb. a navazujícího právního předpisu,
 • zajišťuje přípravu a zadání testů jednotné přijímací zkoušky,
 • zajišťuje výrobu a distribuci zadání jednotné přijímací zkoušky,
 • zpracovává a vyhodnocuje výsledky jednotné přijímací zkoušky a zpřístupňuje hodnocení uchazečů příslušným školám, na něž se uchazeč hlásí,
 • zpracovává registr uchazečů o vzdělání v oborech vzdělání se stanovenou jednotnou přijímací zkouškou,
 • označuje zadání jednotné přijímací zkoušky v souladu s § 80b školského zákona za informace veřejně nepřístupné,
 • je provozovatelem informačního systému pro evidenci přihlášek uchazečů o studium v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a pro zpracování, evidenci a distribuci výsledků jednotné přijímací zkoušky.

C. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, a v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání

 • Centrum zajišťuje odbornou a technologickou podporu škol při přípravě a realizaci závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, a v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání, z praktické zkoušky z odborných předmětů a teoretické zkoušky z odborných předmětů stanovenou § 74 až § 76 zákona č. 561/2004 Sb.,
 • koordinuje tvorbu jednotných zadání,
 • zajišťuje provoz informačního systému závěrečné zkoušky,
 • poskytuje školám informační podporu.

D. Úroveň všeobecného vzdělání

 • Centrum zpracovává a předkládá ministerstvu ke schválení návrhy standardů hodnocení výsledků vzdělávání na základě kurikulárních dokumentů,
 • vytváří nástroje objektivního hodnocení výsledků vzdělávání a postupy (metodiku) jejich uplatnění,
 • zpracovává a předkládá ministerstvu ke schválení návrh koncepce ministerstvem zadávaných zkoušek, vyvíjí didaktické testy a další formy zkoušek pro zkoušky zadávané ministerstvem,
 • vyvíjí a spravuje banku testových úloh a jiných nástrojů hodnocení výsledků vzdělávání, zajišťuje vývoj úloh,
 • zajišťuje komplexní organizační, technickou a logistickou podporu pro průběh a administraci zkoušek zadávaných ministerstvem,
 • zajišťuje zpracování a vyhodnocení výsledků zkoušek zadávaných ministerstvem,
 • zpracovává a předkládá ministerstvu ke schválení zprávy o průběhu a výsledcích ministerstvem zadávaných zkoušek,
 • na základě rozhodnutí ministerstva připravuje a distribuuje doklady o vykonání a výsledcích zkoušek zadávaných ministerstvem,
 • pořizuje a spravuje databáze související s uvedenými činnostmi,
 • činí technická, organizační a personální opatření k ochraně informací veřejně nepřístupných týkajících se zadání zkoušek zadávaných ministerstvem a jejich hodnocení a týkajících se údajů z přihlášek k maturitní zkoušce před jejich neoprávněným zveřejněním, odcizením, zničením a zneužitím.

E. Výzkum a vývoj v oblasti forem, prostředků, nástrojů a metod hodnocení výsledků vzdělávání

 • Centrum provádí výzkum a vývoj v oblasti forem, prostředků, nástrojů a metod hodnocení výsledků vzdělávání,
 • provádí výzkum, zpracovává a analyzuje informace z výzkumů v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání; pro tento účel připravuje a realizuje národní a mezinárodní výzkumy a šetření, popř. se podílí na národních a mezinárodních výzkumech a šetřeních organizovaných jinými subjekty,
 • plní další úkoly vyplývající z mezinárodních závazků České republiky v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání.

F. Hodnocení výsledků vzdělávání v ČR a vytváření podmínek pro jejich uznání v EU

 • Centrum připravuje, řídí, organizuje a koordinuje programy a projekty v oblasti vzdělávání dle zadání a potřeb ministerstva,
 • podílí se na přípravě, organizaci a realizaci programů a projektů, které jsou řízeny ministerstvem či právnickými osobami, popř. organizačními složkami státu pověřenými ministerstvem,
 • zabezpečuje nebo podílí se na zabezpečení srovnatelnosti a transparentnosti výstup a výsledků programů a projektů v předmětné oblasti ve vztahu k dalším zemím EU,
 • podílí se na zabezpečování podmínek pro uznávání a certifikaci hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k dalším zemím EU,
 • připravuje podklady pro koncepční a strategické činnosti ministerstva.

G. Spoluúčast na zpracování koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Centrum se v této oblasti podílí na zpracování koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • podílí se na přípravě výukových a informačních materiálů. 

H. Publikační, osvětová a propagační činnost

 • Centrum vydává odborné a metodické materiály zaměřené na oblast hodnocení výsledků vzdělávání,
 • provádí osvětovou a propagační činnost vůči pedagogické a širší veřejnosti,
 • poskytuje expertní a poradenskou činnost dle zadání a potřeb ministerstva. 

I. Jiná činnost se zřetelem na účelné a hospodárné využití personálních a materiálních zdrojů

 • Centrum mimo období tisků dokumentace pro maturitní zkoušky poskytuje služby v oblasti tisku a kompletace,
 • realizuje certifikované jazykové zkoušky,
 • realizuje publikační činnost,
 • poskytuje konzultační a poradenskou činnost k výzkumu a vývoji v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání,
 • realizuje školení, semináře, a výukové programy k výzkumu a vývoji v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání,
 • poskytuje služby v oblasti vývoje evaluačních nástrojů včetně tvorby testových úloh a zadání,
 • provádí testování, měření a analýzy související s kurikulární reformou,
 • poskytuje zpracování dat, služby databank a správu sítí,
 • pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce, a to nejvýše v takovém rozsahu, aby uvedené činnosti nebyly na újmu, kvalitě, účelnosti a hospodárnosti výkonu hlavní činnosti Centra,
 • realizuje nákup a prodej (oprávnění viz živnostenský list č.j. MPCP6 068139/2011),
 • poskytuje pronájem nebytových prostor v objektech, které jsou ve správě organizace.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo