Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) bylo zřízeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k 1. 1. 2006 na základě ustanovení § 80, odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako organizační složka státu. Od roku 2009 je Centrum v souladu s ustanovením § 80 odst. 2 a § 169 školského zákona a § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, státní příspěvkovou organizací řízenou MŠMT.

Centrum navazuje na činnost Centra pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT), které bylo jako divize Ústavu pro informace ve vzdělávání (dále jen ÚIV) v roce 1999 pověřeno MŠMT přípravou reformované maturitní zkoušky. Centrum nadále užívá historicky vzniklou slovní značku CERMAT, která je v odborné veřejnosti všeobecně známá a užívaná.

Vymezení účelu a předmětu činnosti Centra je stanoveno zřizovací listinou vydanou MŠMT dne 24. 3. 2009 pod čj. 6 498/2009-23 ve znění pozdějších dodatků v souladu s ustanovením § 60 odst. 5, § 60a, § 60b, § 60c, § 60 d, § 74 až 76, § 80 odst. 2 a 3, § 113 a § 169a školského zákona.

Centrum se zaměřuje na plnění činnosti v těchto oblastech:

  • Maturitní zkouška;
  • Jednotná přijímací zkouška v oborech vzdělání s maturitní zkouškou;
  • Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem;
  • Úroveň všeobecného vzdělání;
  • Výzkum a vývoj v oblasti forem, prostředků, nástrojů a metod hodnocení výsledků vzdělávání;
  • Hodnocení výsledků vzdělávání v ČR a vytváření podmínek pro jejich uznání v EU;
  • Spoluúčast na zpracování koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • Publikační, osvětová a propagační činnost;
  • Jiná činnost se zřetelem na účelné a hospodárné využití personálních a materiálních zdrojů.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo